Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . Konkurs dotyczy aż czternastu obszarów zadań publicznych, zaś łączna kwota środków przeznaczonych na dotacje to prawie 4,5 mln zł.

https://rowop.pl/aktualnosci/457/samorzad-wojewodztwa-oglosil-otwarty-konkurs-ofert.html