-OGŁOSZENIE-o-XXXV-sesji-Rady-Miejskiej-w-Braniewie.pdf

 

OGŁOSZENIE
Informuję, że XXXV sesja Rady Miejskiej w Braniewie odbędzie się w dniu 25 maja 2022 roku o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111.


Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie obrad .
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 13 kwietnia 2022 roku.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu na realizację zadania pod nazwą „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2308 N ul.Dąbrowskiego w Braniewie-remont nawierzchni chodnika”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu na realizację zadania pod nazwą „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2318 N ul.Krasickiego w Braniewie-remont nawierzchni chodnika”.
11. Przerwa.
12. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 kwietnia 2022 roku oznaczone : PN.4131.172.2022.
14. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXII/312/22 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Braniewa.
15. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXII/315/22 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług komunalnych w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16. Interpelacje i zapytania.
17. Sprawy różne.
18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Braniewie
- Dariusz Frąckiewicz

 

informacja

Informacja prasowa Zus

informacja

Ważny termin dla osób, które mogą skorzystać ze świadczenia postojowego -ZUS

Do 16 sierpnia przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce Covid-19, mają czas na złożenie wniosku o świadczenie postojowe.

Od 16 maja 2022 r. został zniesiony w Polsce stan epidemii. Zgodnie z przepisami wnioski o świadczenie postojowe przedsiębiorcy oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mogą złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii, czyli do 16 sierpnia 2022.

 

Więcej szczegółów na stronie:

https://www.zus.pl/-/3-miesi%C4%85ce-na-z%C5%82o%C5%BCenie-wniosku-o-%C5%9Bwiadczenie-postojowe?p_l_back_url=%2Fwyniki-wyszukiwania%3Fquery%3Dpostojowe

"Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej” - pod takim hasłem w sobotę 21 maja o godz. 11.00 rozpoczną się pikniki wojskowe w całej Polsce, których celem jest zachęcenie młodych obywateli do wstępowania w szeregi WP.

sw

 

Punkt rekrutacyjny Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego w Elblągu, wspieranego przez "terytorialsów" z 43. Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie będzie czynny aż do godz. 18.00. Zapraszamy do naszego stoiska wszystkich zainteresowanych.

Miejsce: namiot koło Braniewskiego Centrum Kultury.

Na miejscu będzie można wypełnić wniosek a służbę odbyć w koszarach 9 BBKP w Braniewie już na jesieni br.

Zdecydowanych prosimy o zabranie kserokopii dowodu osobistego i dyplomu posiadanego wykształcenia.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to nowy rodzaj służby, którym wojsko chce konkurować z pracodawcami na lokalnym rynku pracy. Kandydat otrzyma uposażenie w wysokości 4560 zł netto za każdy miesiąc służby. 

 

murall

 

Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza do udziału w II edycji konkursu "MUR,ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO". Zachęcamy do tworzenia murali opowiadających o Wojsku Polskim i walkach o suwerenność Polski, od średniowiecza po współczesność. Prace mogą także upamiętniać ważne dla regionu wydarzenia historyczne lub przypominać o lokalnych bohaterach walk o niepodległość. Na realizację zadań MON zaplanowało w sumie 3.000.000 zł.

Mural, nie mniejszy niż 3 metry szerokości i 3 metry wysokości, powinien zostać wykonany techniką zapewniającą 5-letnią trwałość i odporność na zmywanie. Miejsce w przestrzeni publicznej musi być godne dla upamiętnienia bohaterów i wydarzeń. Na muralu powinno być widoczne logo Ministerstwa Obrony Narodowej. Wnioski o dofinasowanie powinny zawierać m.in. opis planowanych działań patriotyczno-edukacyjnych, takich jak np. uroczystość odsłonięcia muralu połączona z prelekcją historyczną, okolicznościową wystawą, koncertem itp.


Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Każdy z nich może złożyć wyłącznie 1 ofertę.


Wnioski należy składać do 8 czerwca 2022 r.

Więcej szczegółów o konkursie :

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-082022wddekid

https://www.wojsko-polskie.pl/articles/tym-zyjemy-v/mur-ale-historia-wojska-polskiego/

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2234 oraz z 2022 r., poz. 583 i 655), podpisał Zarządzenia:

1)  nr 131 z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (3. stopień CHARLIE-CRP).

2)  nr 132 z dnia z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (2. stopień BRAVO).

 

Zarządzenia obowiązują od dnia 16 maja 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 maja 2022 roku do godz. 23:59.

 

Burmistrz Miasta Braniewa

/-/ Tomasz Sielicki

 

1

2